Ưu điểm khi ứng dụng làm mô hình sản phẩm quảng cáo